Asas-Asas Pelaksanaan Tugas PPAT

Dalam menjalankan peranannya sebagai pejabat umum yang mengurusi urusan pertanahan, terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan oleh PPAT. Urusan pertanahan yang menjadi kewenangan dari PPAT merupakan masalah yang vital dalam masyarakat. Sebab tanah menjadi tempat utama setiap orang dalam beraktivitas.

Dengan adanya hak kepemilikan tanah, seseorang berhak menggunakan tanah tersebut sesuai kebutuhannya tanpa harus meminta persetujuan dari pihak lain.

Akibatnya, banyak sekali mmuncul sengketa tanah di masyarakat. Semakin banyak masalah tersebut terjadi di masyarakat, semakin lemah pula citra PPAT di masyarakat, begitu pula sebaliknya.

Untuk menjaga kredibilitas kerja PPAT di masyarakat, setiap PPAT harus memahami dan menjalankan setiap aturan yang mengikat tugas dan kewajibannya, termasuk asas-asas dalam pemerintahan.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang sehat, diantaranya meliputi: asas kepastian hukum, asas bertindak cermat, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintahan, asas tidak boleh mencampuradukan kewenangan, asas permainan yang layak, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas perlindungan atas pandangan hidup, dan asas kebijaksanaan.

Dengan penerapan asas-asas tersebut dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPAT, diharapkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sengketa tanah dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Akibatnya, kepercayaan dan keyakinan masyarakat kepada kinerja pemerintah terutama PPAT dapat meningkat seiring dengan peningkatan/optimalisasi kinerja PPAT.

 

  Perbedaan dan Persamaan Kode Etik Notaris dengan PPAT